Printervenlig version

En levende skolekultur

MusikTalent Tørring

af Erik Lyhne

Februar 2015

MUSIKTALENT TØRRING:

Idegrundlag

Musikken har både en egenværdi og en instrumentel værdi.

Egenværdi: En grundlæggende menneskelig kompetence, kreativitet, æstetik.

Instrumentel værdi: Fællesskab og samarbejde. Tværfaglighed. Koncentration og fordybelse. Strukturforståelse og motorik. Turde stille sig frem som den, man er. Bygge broer mellem mennesker og kulturer. Styrker indlæringen – sproglige og matematiske kompetencer.
Vi tror:

 • At musik skaber hele mennesker
 • At musik skaber kreative mennesker
 • At musik udvikler evnen til koncentration og fordybelse
 • At musik styrker indlæringen
 • At musik skaber fællesskab
 • At musik kan bygge broer mellem mennesker og kulturer

En opvækst og skolegang med musik styrker eleverne på områder der stærkt efterspørges i dagens samfund. Nemlig evnen til at samarbejde, evnen til at stille sig et mål og forfølge det med alle midler, evnen til nytænkning og til at tænke kreativt og evnen til at turde stille sig frem som den man er og levere resultatet af sit grundigt forberedte arbejde.

Vi tror således på at en daglig beskæftigelse med musikken kan spille en vigtig rolle i den danske folkeskole i dag. (Udarbejdet med inspiration fra Holstebro Musikskole)

 

I den nye folkeskolereform er der åbnet op for, at man kan oprette særlige talentklasser i musik. I Hedensted Kommune har man etableret MusikTalent Tørring (MTT) på Tørring Skole. På tværs af kommunens skoler, har man samlet en række interesserede musikelever i 7. – 9. klasse. Sideløbende har man intensiveret musikundervisningen på 0. – 6. klassetrin.

Talentarbejdet i 7. - 9. klasse

MTT er et tilbud til de elever, som arbejder ihærdigt og engageret, samt viser stor interesse og flair for musik. Det er til børn og unge med musikalske ambitioner og drømme. På talentholdet på Tørring Skole kan man kombinere musikken med skolegangen og blive en del af skolens musikmiljø. Undervisningen er en kombination af teori og praksis og medvirker til at udvikle elevernes musikalske talent.
Et talenthold i musik for 7.-9. klassetrin på Tørring skole kræver, at der kan skabes et musikalsk miljø på skolen, som kan trække de talentfulde elever til. Derfor er ønsket at skabe et aktivt og levende musikalsk miljø på Tørring skole, så derfor er der startet kor og blæserorkester på skolens mellemtrin, samt sat øget fokus på musik i skolens liv på alle klassetrin. Skolen prioriterer musikken i dagligdagen, lægger vægt på morgensang, musical og brug af musik ved skolens arrangementer og musikskolen er en synlig medspiller i musiklivet på folkeskolen og i arbejdet med talentholdet i musik.

Kernen i talentudviklingen inden for musik består først og fremmest af soloundervisning og mange timers øvning. Soloundervisningen vil umiddelbart være for dyr og besværlig at putte ind i folkeskolens ramme. Derfor er det en forudsætning, at eleverne på talentholdet går til soloundervisning på en musikskole eller lignende ved siden af deres skolegang. Talentholdet på folkeskolen kan så støtte op om denne undervisning ved at tilbyde et musikalsk miljø med fokus på udvikling af talent og med støttefag i 6 ugentlige musiktimer.
Eleverne på talentholdet optages på baggrund af en optagelsesprøve efter en indstilling fra instrumentallæreren. Timerne varetages af lærere fra musikskolen – fortrinsvist med konservatoriebaggrund. Timerne fordeles over ugen – men med opmærksomhed på, at lærerteam er samlet til stede mindst en fast dag om ugen af hensyn til samarbejdet mellem skole og musikskole.
Der er i sæson 14-15 optaget 14 elever, hvoraf de to faldt fra inden opstart. Mange af eleverne på musiklinjen har skiftet skole for at komme til at gå på MTT. Så de der går på linjen vil det.

Skolen skal åbne sig op mod musikskolen

Peter Hüttel, der er Chef for Læring i Hedensted Kommune, siger:
”I Hedensted kommune har vi bevidst benyttet os af muligheden for at oprette talentklasser, da vi gerne vil tilbyde noget til de elever, der har særlige interesser - og evner i faget musik. Ud over musiktalentklassen i Tørring er der også oprettet en idrætstalentklasse på Stjernevejskolen i Hedensted samt en science-profilklasse på Juelsminde skole.
Samarbejdet i Tørring om musiktalentklassen er et naturligt tilvalg set i lyset af folkeskolelovens intentioner om, at skolen skal åbne sig mod lokalsamfundet og indgå i gensidigt samarbejde med den kommunale musikskole. At gymnasiet i Tørring indgår i dette samarbejde, styrker det naturligvis kun.
Musikken bidrager i øvrigt til en levende skolekultur, udvikler elevernes kreativitet og fantasi og styrker deres faglighed og indlæring generelt. ”

 

En folkeskole med et aktivt musikalsk miljø

I forbindelse med MTT, er der også sat ekstra fokus på musikundervisningen fra børnehaveklasserne til 6. klasse. På alle klassetrin, er der to lektioners musik om ugen af høj faglig kvalitet. Indholdet udformes af skolens musiklærere, og der sættes realistiske mål, hvor indholdet er sang (flerstemmighed), musikteori, bevægelseslege/dans, pulstræning, rytmetræning, musikhistorie, stomp, sammenspil, lære at lytte og lære at stille sig frem (synge solo). Dette skal gerne ske i samarbejde med andre fag.

 

Indhold:
4-6 ugentlige lektioner med sammenspil/brugsklaver, hørelære/teori og andre understøttende fag:

 • 1 lektion á 60 min.: Musikkens værktøjskasse: Teori, hørelære, nodelære, rytmelæsning, kompleks rytmik, akkordlære og arrangement – inddragelse af Music Mind Games. Musikhistorie, musikkendskab og musiklytning.
 • 1 lektion á 60 min.: Sammenspil i hele gruppen med to undervisere.
 • 1 x 30 min.: Brugsklaver: Undervises på små hold á max. 6 elever.
 • 2 lektioners projekttimer med f.eks.:
  • Gehør og improvisation
  • Sangskrivning/komposition
  • Performance
  • Indspilning/studieteknik
  • Elektronisk musik – arbejde med musikken på computer
  • SDS, stomp og bodypercussion.
  • Nodeskrivning – Sibelius?
  • Medvirken i skolens egen musical samt musical på det nærliggende gymnasium.

Dertil kommer 2 x 30 minutters skemalagt øvning i eget instrument.

 

I løbet af 3. klasse introduceres eleverne til obligatorisk forløb, hvor de præsenteres for 4 forskellige blæseinstrumenter saxofon, trompet, basun og tværfløjte. Der er et 5 ugers forløb med hvert instrument. Det foregår i musiktimerne og er gratis for eleverne. De får ikke dog instrumenterne med hjem.
Anne Bek, souschef i musikskolen i Hedensted:
”Det foregår på den måde, at der er tre undervisere i de musiktimer klassen har. På den måde har folkeskolelæreren en halv klasse til musik, og den anden halve klasse har to instrumentallærere til at varetage denne del af musikundervisningen.
Det er som sagt gratis for eleverne at deltage, og det er Hedensted Kommune, der financierer den ekstra musikundervisning.
Jeg tror, at vi i fællesskab kan berige børnenes musikalitet og skolens musiske miljø. Det bliver en samlende faktor. Der er et tæt samarbejde mellem musiklærerne på skolen og musikskolens lærere. Vi er så heldige, at en af vores lærere i musikskolen også underviser i folkeskolen. Hun bliver på den måde et rigtig godt bindeled mellem skolen og musikskolen. Det ville være svært at have dette projekt ligeså godt, hvis hun ikke var der som samlende kraft. Vi samarbejder også med gymnasiet, og nogle af gymnasiets musikelever skal undervise vores talentelever, der så også skal være med i gymnasiets musical. På længere sigt håber vi på, at vi kan levere mange gode blæsere til gymnasiet, og at vi kan etablere et fælles blæserorkester sammen med gymnasiet, så vi får et musikalsk kraftcenter her i området. ”

På 4. klassetrin får eleverne et valgfrit tilbud om at fortsætte med instrumentalspil på de 4 blæseinstrumenter. Dette foregår på hold og til en reduceret pris samt gratis instrumentleje. Denne undervisning foregår i musikskoleregi lige efter skoletid.
De elever, der vælger dette, spiller samtidig i Tørring Skoleorkester for 4.-6. klassetrin, som øver en ugentlig time i lektiecafé-timerne. Her er startet ca. 20 elever op i september 2014. Herudover kan alle elever i 4.-6. klasse deltage frivilligt i kor en lektion om ugen. Denne aktivitet finder også sted i lektiecafé-timerne.

Samarbejde med musikskolen

Anne Bek Souschef i musikskolen i Hedensted:
I forbindelse med FSK reformen har der været en del debat omkring musikskolernes placering i den forlængede skoledag. Vi kan ikke mærke nogen ændring i vores tilmeldinger i Hedensted Kommune, men vi hører om problemer mange andre steder. Vi er dog ramt på den måde, at det er sværere at få musikskolelærernes skemaer til at hænge sammen fordi eleverne får senere fri. ”

Lone Broch Hansen skoleleder Tørring Skole:

”At oprette MTT er en politiks beslutning, hvor man gerne vil tage fat i den del af reformen, der tager udgangspunkt i talentudvikling. Den politiske beslutning er taget i 2013 - og vi blev valgt ud her på Tørring skole - dels fordi vi i forvejen arbejder meget sammen med gymnasiet og dels fordi, der er gode transportmuligheder for at komme til skolen. Endelig har vi en mangeårig tradition for samarbejde med musikskolen, og vi har gennem mange år haft en god musiktradition her på stedet. Dette skyldes bl.a., at vi gennem mange år har haft en gruppe meget entusiastiske musiklærere på skolen.
Vores satsning på musikken er i to dele: for det første er der taget en politisk beslutning om overbygningen med 7. - 9. klasse, og for det andet har vi selv prioriteret at intensivere musikundervisning fra børnehaveklassen til 6. klasse. Dette er sket for at sikre det musiske miljø på skolen og fordi børnene skal i gang lige fra skolestarten. ”

Musik er lig med glæde

Hvad betyder det for at en skole, at der er et aktivt musikmiljø?

Musik er lig med glæde. Det er også det jeg oplever, når jeg kommer ned i vores klasser. Når først musikken er der, giver den meget glæde hos børnene. Der er også en del side gevinster. Børnene lærer at træde frem og tro på det de laver, og der er mange andre sidegevinster ved at beskæftige sig med musik. Det giver meget til det enkelte barns selvtillid, som kan bruges direkte i andre fag. Det understøtter det enkelte barns udvikling. ”          

Laura Lundfold underviser både i musikskolen og folkeskolen:
Hvad er din baggrund for at være musikærer?
”Jeg er uddannet fra konservatoriet med rytmisk saxofon. Jeg fungerer både som lærer i skolen og musikskolen. Jeg har altid gerne villet undervise i folkeskolen. Det var lidt kompliceret at komme i gang, men skolereformen har gjort mange ting meget lettere. Jeg underviser i 2. og 5. klasse, er med i talentlinjen og underviser i vores forskellige orkestre og deltager i musicalproduktionen. ”

Et musikalsk og socialt forum

Hvad er dine ambitioner med dit arbejde bl.a. talentlinjen?

”Som barn har jeg altid selv haft den udfordring, at når man er vild med musik, kan ens kammerater have svært ved at placere en. Man mangler et sted at høre til. Her kan musiktalentlinjen og vores orkestre være med til at give et forum til alle de kreative musikelever, hvor de også kan være sociale og kreative på samme tid. Jeg tror også på, at det at man beskæftiger sig så meget med musik, sætter gang i nogle kemiske processer i hjernen, så det bliver nemmere for eleverne at indlære mange andre ting. ”

 

Interview med Anne Sofie Vesterholm og Nicklas Otte, der begge går på MTT

 

Hvorfor har I valgt at gå på musiktalent linjen?

Anne Sofie: Jeg har valgt linjen fordi jeg godt kan lide musik, og fordi jeg skal på musikefterskole næste år. Jeg tror, at jeg kan få rigtig meget ud af det. Jeg synger mest men kan også spille lidt klaver. Jeg har altid elsket at synge og gjort det siden, jeg var helt lille.
Nicklas: Jeg valgte det også fordi jeg kunne godt lide at spille musik, og fordi jeg ikke troede, jeg ville få tid til at spille så meget med den nye skolereform, hvor vi skal være længere tid på skolen. På denne måde kan det kombineres ved at vi spiller i skoletiden. Jeg startede med at spille, fordi jeg hørte en sang, jeg gerne ville lære. Så fik jeg gang i guitarspillet.

Når I går på musiktalentlinjen, så er der mange ekstra timer og lektier efter skoletid. Kan I nå det hele?

Anne Sofie: I starten var det meget hårdt, for der var rigtig meget at læse op på. Men jeg har prioriteret at gå på talentlinjen, så det følger jo med.
Nicklas: Det er lidt det samme. Der er ikke så meget fritid. Så det må jeg skære af.

Musikken – et frirum

I musiktimerne går I sammen med elever fra 7. – 10- klasse. Hvordan er det?

Nicklas: Det et helt naturligt. Det handler om at få musikken til at swinge.
Anne Sofie: Ja, men man kan godt mærke, at der er forskel på os. Vi er nogle helt forskellige steder både socialt og musisk.
Nicklas: Musik er dejligt at beskæftige sig med, fordi jeg kan lide det. Så er man også kreativ.
Anne Sofie: Jeg synes musikken fungerer godt for mig, for jeg bruger musikken som et frirum når jeg er lidt stresset eller har meget at lave. Så slipper tankerne væk.

Vil I gerne være musikere?

Anne Sofie: Jeg kan godt tænke mig at komme på musikkonservatoriet, men jeg ved ikke helt om det kan lade sig gøre. Man skal i hvert fald øve sig meget.
Nicklas: Jeg vil bare give fra mig ligesom min egen guitarlærer har gjort.

Nicklas du har flyttet skole for at komme på talentlinjen. Var det en stor beslutning?

Nej egentlig ikke. Jeg spillede meget musik og mange af mine kammerater spillede fodbold og computerspil. Så selvom jeg skal tage bussen herned, er det fint.

 

Opsamlende er målsætningen for MTT at udvikle, uddanne og styrke musiktalenter i Hedensted Kommune og omegn. Desuden vil man skabe et særligt musikmiljø, hvor de musikinteresserede unge kan spejle sig i andre unge med samme interesse – hvor talenterne kan opleve en sund konkurrence med ligesindede og støtte op om de talentfulde elevers musikalske udvikling, så de får det bedst mulige grundlag at arbejde videre med musikken på – hvad enten de går videre gennem MGK / konservatorium eller på anden vis. Endelig vil man støtte og udvikle elevernes egne skabelsesprocesser. Hele forløbet afsluttes med en årsprøve.
Det er en solstrålehistorie, og den store satsning på det musiske burde være en selvfølgelighed for alle børn i Danmark.